Nieważność decyzji a termin przedawnienia odszkodowania

W dnu 13 lipca 2016 r. Sąd Najwyższy w powiększonym składzie wydał pod sygn. akt III CZP 14/16 uchwałę, która może mieć istotne znaczenie w wielu sprawach dotyczących odszkodowań za niesłuszne wywłaszczenie nieruchomości.

Powyższa uchwała została wydana na kanwie następującego stanu faktycznego: powodowie uzyskali w 2000 r. decyzję administracyjną unieważniającą decyzję o odmowie ustanowienia na ich rzecz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Po unieważnieniu tej decyzji toczyło się ponownie postępowanie administracyjne co do ustanowienia w/w prawa. Zakończyło się ono w 2009 r. ponowną odmową. Powodowie wnieśli pozew o odszkodowanie w 2012 r.

Problem, którym zajął się SN dotyczył określenia, od którego momentu zaczął swój bieg okres przedawnienia i czy doszło do jego przerwania w związku z trwającym postępowaniem administracyjnym w przedmiocie ustanowienia prawa użytkowania wieczystego.

Warto przypomnieć, iż w sprawach, w których prawo do odszkodowania wynika z wydania niezgodnej z prawem decyzji administracyjnej, termin przedawnienia wynosi 3 lata od dnia uprawomocnienia się decyzji nadzorczej (stwierdzającej nieważność). SN potwierdził powyższe stanowisko, podkreślając dodatkowo, iż postępowanie administracyjne toczące się na skutek unieważnienia danej decyzji administracyjnej NIE MA WPŁYWU na bieg terminu do wniesienia pozwu o odszkodowanie w postępowaniu cywilnym.

Stanowisko to może budzić zastrzeżenia np. ze względu na zasady wydawania decyzji nadzorczych. Jeśli bowiem nie ma możliwości odwrócenia skutków prawnych decyzji, organ nadzorczy winien wydać decyzję stwierdzają wydanie decyzji kontrolowanej z rażącym naruszeniem prawa. Możliwość odwrócenia tych skutków prawnych powinien badać organ z urzędu. Skoro zatem organ wydaje decyzję stwierdzającą nieważność to jednocześnie decyduje o tym, iż możliwe jest wydanie decyzji pierwotnej zgodnie z prawem (lub możliwy jest powrót do stanu sprzed wydania decyzji pierwotnej). Skutkiem wydania takiej decyzji jest konieczność prowadzenia postępowania administracyjnego w tym przedmiocie od początku. Dopóki to postępowanie administracyjne nie zostanie rozstrzygnięte, trudno wskazać dokładny zakres i wysokość szkody.

Pomimo tego SN uznał, że termin przedawnienia roszczenia o odszkodowanie nie zostaje przerwany w okresie, w którym to postępowanie administracyjnej jest w toku.

Jestem ciekaw dokładnych motywów takiego rozstrzygnięcia SN, jednak na ich poznanie trzeba poczekać do czasu opublikowania uzasadnienia uchwały.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.