Jest decyzja, nie ma zasiedzenia!

Dzisiaj SN wydał nareszcie rozstrzygnięcie, na które od dłuższego czasu wyczekiwałem. Chodzi mianowicie o uchwałę składu 7 sędziów SN wydaną do sygn. akt III CZP 87/13.  SN miał odpowiedzieć na ważne pytanie dotyczące możliwości zasiedzenia służebności przesyłu w sytuacji, w której zasiadujący uzyskał wcześniej decyzję o wywłaszczeniu nieruchomości w trybie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczenia nieruchomości.

Decyzje administracyjne wydawane na podstawie w/w przepisów były jednymi z najczęstszych podstaw, na mocy których podmioty zajmujące się przesyłem uzyskiwały prawo do wejścia na teren prywatnych nieruchomości i posadowienie na nich urządzeń przesyłowych. Na podstawie tych decyzji takim podmiotom przysługiwało również prawo dostępu do urządzeń przesyłowych celem ich konserwacji. Wraz z pojawieniem się w 2008 r. instytucji służebności przesyłu, zaczęły pojawiać się coraz to nowe problemy i wątpliwości dotyczące wzajemnych relacji i oddziaływania służebności i w/w decyzji.

Jedna z wątpliwości dotyczyła tego, czy przedsiębiorca przesyłowy może zasiedzieć służebność przesyłu pomimo, iż dysponuje decyzją o wywłaszczeniu.

Przeciwnicy zasiedzenia, do których osobiście się zaliczam, podkreślali, iż taka decyzja administracyjna kreowała tytuł prawny do korzystania z nieruchomości w zakresie służebności przesyłu. W związku z tym przedsiębiorca przesyłowy nie mógł być uznany za posiadacza nieruchomości w tym zakresie, a w konsekwencji nie mógł tej służebności zasiedzieć. Co więcej, w takim wypadku roszczenia właścicieli o ochronę posiadania były z reguły oddalane przez sądy, brak było zatem skutecznych środków ochrony przysługujących wywłaszczonym.

Zwolennicy zasiedzenia argumentowali natomiast, iż treść decyzji wywłaszczeniowej jest węższa niż treść służebności przesyłu – uprawnia wyłącznie do wybudowania urządzeń i do dostępu w celach konserwacji. W związku z tym w pozostałym zakresie przedsiębiorca przesyłowy powinien być uznawany za posiadacza służebności przesyłu, a w konsekwencji w razie spełnienia wymogu upływu czasu powinien tę służebność nabyć przez zasiedzenie.

SN jednoznacznie przesądził, iż „wykonywanie uprawnień wynikających z (przyp. w/w) decyzji stanowiącej tytuł prawny do ich wykonywania, nie prowadzi do nabycia przez zasiedzenie służebności gruntowej odpowiadającej treścią służebności przesyłu.”

Uchwała ta wytrąciła jeden z podstawowych argumentów przedsiębiorstw przesyłowych używany w sprawach o ustanowienie służebności przesyłu.

Warto poczekać na uzasadnienie powyższej uchwały, gdyż mogą znaleźć się tam wskazówki dotyczące rozstrzygnięcia pozostałych wątpliwości jakie wywołują decyzje o wywłaszczeniu – m.in. zakres uprawnień wynikający z tej decyzji, istnienie tej decyzji a odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości, zasadność ustanawiania służebności przesyłu w wypadku dalszego obowiązywania takiej decyzji.

One comment:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.