Nie każda decyzja przesądza o dobrej wierze przedsiębiorcy przesyłowego

Niedawno SN poruszył po raz kolejny zagadnienie zasiedzenia służebności przesyłu. Uchwała z dnia 20 listopada 2015 r. (sygn. akt III CZP 76/15) dotyczyła następujących stanów faktycznych: Przedsiębiorca przesyłowy w związku z zamiarem realizacji inwestycji uzyskał decyzje administracyjne wymagane dla realizacji procesu budowlanego (np. decyzję lokalizacyjną, decyzję o pozwoleniu na budowę). Jednocześnie nie dysponował on tytułem prawnym do korzystania z nieruchomości, na której miała być realizowana inwestycji, nie uzyskał również decyzji o wywłaszczeniu. Czy w takim przypadku można uznać, iż przedsiębiorca przesyłowy uzyskał posiadanie w dobrej wierze? Odpowiedź na to pytanie ma istotne znaczenie dla określenia terminu, po upływie którego przedsiębiorca przesyłowy nabywał służebność przez zasiedzenie (odpowiednio 20 lat w przypadku dobrej wiary i 30 lat w przypadku złej wiary).

W tym miejscu wskazać należy, iż z uzyskaniem posiadania w dobrej wierze mamy do czynienia wtedy, gdy posiadacz obejmując nieruchomość w posiadanie był w usprawiedliwionym okolicznościami błędnym przekonaniu, iż przysługuje mu tytuł prawny do tej nieruchomości (w tym wypadku skuteczne wobec właściciela prawo do wybudowania i korzystania z urządzeń przesyłowych).

Trudno uznać, że zgoda właściwego organu administracyjnego na wybudowanie urządzeń przesyłowych mogła tworzyć po stronie przedsiębiorcy przesyłowego przekonanie (usprawiedliwione), że przysługuje mu tytuł prawny do nieruchomości. Niezrozumiałym jest skąd to przekonanie miałoby wynikać. Decyzje wydawane w toku procesu budowlanego nie kreują jakichkolwiek praw względem właścicieli nieruchomości, a obejmują w zasadzie wyłącznie kwestie zezwoleń na przeprowadzenie inwestycji. Nawet gdyby przedsiębiorca po uzyskaniu tych decyzji był przekonany o swoim prawie do wybudowania i korzystania z urządzeń przesyłowych, to przekonanie to w żadnym wypadku nie byłoby usprawiedliwione. Tak też rozstrzygnął SN w w/w uchwale.

Warto dodać , iż całkowicie odmiennie należałoby traktować sytuację, w której przedsiębiorca przesyłowy dysponowałby ostateczną decyzją wywłaszczeniową, która to zostałaby po jakimś czasie wzruszona (doszłoby do jej unieważnienia). W takim przypadku przedsiębiorca pozostawał w przekonaniu, iż ma wynikający z w/w decyzji tytuł prawny do wybudowania i korzystania z urządzeń (i miał usprawiedliwione powody, aby tak myśleć), co przesądza o dobrej wierze.

Natomiast dopóki taka decyzja pozostaje w obrocie prawnym o zasiedzeniu w ogóle nie może być mowy (o tej kwestii pisałem tutaj).

Przerwanie biegu przemilczenia co do majątku opuszczonego

Dekret z dnia 8 marca 1946 r. o majątkach opuszczonych i poniemieckich nie obowiązuje już od 1985 r., jednak nadal istnieje możliwość orzekania przez Sądy o nabyciu własności nieruchomości opuszczonych na warunkach określonych w tym dekrecie na rzecz Skarbu Państwa. Podstawą nabycia własności była instytucja tzw. przemilczenia, która sprowadzała się do uznania, iż po upływie 10 lat […]

Pojęcie „osoby trzeciej” w rozumieniu art. 229 ugn

Kontynuując wątek, o którym wspomniałem w poprzednim wpisie, chciałbym zwrócić uwagę na pojęcie „osoby trzeciej” występujące w treści art. 229 ugn. Właściwe zidentyfikowanie konkretnego nabywcy jako „osoby trzeciej” ma bowiem decydujące znaczenie dla odpowiedzi na pytanie: czy zwrot jest dopuszczalny? Niewątpliwie za „osoby trzecie” należy uznać osoby fizyczne i inne podmioty prywatne (jak np. spółki […]

Kiedy art. 229 ugn nie znajduje zastosowania?

Pozostając w temacie zwrotu nieruchomości wywłaszczonej na cel publiczny chciałbym wspomnieć o art. 229 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Przepis ten określa sytuacje, w których byłych właściciel nie uzyska zwrotu wywłaszczonej nieruchomości, pomimo, iż zostały spełnione wszystkich warunki do tego zwrotu. Zgodnie z jego treścią jeśli przed dniem 1 stycznia 1998 r. wywłaszczona nieruchomość została sprzedana (lub […]

Ochrona praw nabywcy priorytetem

15 września 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów podjął uchwałę o istotnym znaczeniu dla osób ubiegających się o zwrot wywłaszczonych nieruchomości (sygn. akt III CZP 107/14). Problem, którym zajął się SN sprowadzał się w zasadzie do stwierdzenia, czy umowa na mocy której Skarb Państwa/gmina zbyła uprzednio wywłaszczoną nieruchomość na rzecz osoby trzeciej, pomimo, […]

Stwierdzenie nieważności decyzji wywłaszczeniowej nie zawsze wystarczy

Uzyskanie decyzji stwierdzającej nieważność decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości na cele reformy rolnej nie jest wystarczające dla odzyskania tej nieruchomości i ujawnienia prawa własności w księdze wieczystej. Jest to dopiero pierwszy krok na dłuższej drodze prowadzącej do restytucji mienia. Skutkiem takiej decyzji jest bowiem jedynie wyeliminowanie z obrotu prawnego takiej rażąco wadliwej decyzji. Decyzja nieważnościowa nie […]

Odszkodowanie za korzystanie z urządzeń przesyłowych

Żądanie ustanowienia służebności przesyłu za wynagrodzeniem nie jest jedynym środkiem prawnym przysługującym właścicielowi nieruchomości w sytuacji bezprawnego posadowienia urządzeń przesyłowych na jego gruncie. Taka osoba ma dodatkowo lub alternatywnie możliwość żądania od przedsiębiorstwa przesyłowego korzystającego z tych urządzeń tzw. odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości. Takiego odszkodowania można dochodzić za okres dziesięciu lat wstecz, licząc […]

Odszkodowanie bez podatku spadkowego

Wyrokiem z dnia 30 czerwca 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, że nabyte w spadku roszczenie o odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość nie jest objęte podatkiem od spadków i darowizn. Orzeczenie to ma znaczenie dla wszystkich osób będących spadkobiercami byłych właścicieli nieruchomości, którzy to utracili własność na mocy sprzecznych z prawem decyzji administracyjnych. Jako, […]

Obowiązek wspólnego działania wywłaszczonych uchylony

W dniu dzisiejszym Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok o wyjątkowo istotnym znaczeniu dla wszystkich osób domagających się zwrotu wywłaszczonych nieruchomości na zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Dotychczas nie było możliwości żądania zwrotu wywłaszczonej nieruchomości przez jednego ze współwłaścicieli. W związku z wszczęciem postępowania o zwrot wszyscy współwłaścicieli (lub ich spadkobiercy) musieli porozumieć się co […]

Odszkodowanie za wywłaszczenie pod cmentarz

Głównym źródłem nieporozumień i sporów w postępowaniach o wywłaszczenie nieruchomości na cel publiczny jest wysokość odszkodowania za odjęcie własności. Właściciel nieruchomości oczekuje odszkodowania rekompensującego wszelkie jego szkody i straty (a nawet jego krzywdę, np. z tytułu cierpień psychicznych spowodowanych utratą „ojcowizny”, która miała wartość sentymentalną i pamiątkową), natomiast wywłaszczający podejmuje wszelkie środki dla wykazania niewielkiej wartości przejmowanego […]